Algemene voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden
van de leden van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond,
bestaande uit zestien artikelen, gedeponeerd d.d. 29 januari 2004 ter Griffie van de van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht onder nummer AL 3/2004

Artikel 1. Toepasselijkheid en afwijkingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en alle overeenkomsten, uitgebracht dan wel gesloten tussen een lid van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond, hierna te noemen “de gebruiker” en koper of opdrachtgever.
 2. Eventueel door de koper of opdrachtgever (hierna te noemen “de wederpartij”) gebruikte algemene voorwaarden zijn niet van toepassing voor zover deze in strijd zijn met de onderhavige algemene voorwaarden.
 3. Van de onderhavige algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dan wel aanvullingen zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden bevestigd door de gebruiker en gelden uitsluitend voor die betreffende offerte of overeenkomst.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en wederpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2. Offertes

 1. Alle offertes van de gebruiker, zowel afzonderlijk als in prijslijsten gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld, in welk geval de geldigheidsduur één maand bedraagt.
 2. Alle prijzen vermeld in offertes en overeenkomsten zijn inclusief omzetbelasting tenzij anders is aangegeven.
 3. De wederpartij staat in voor de door hem ter beschikking gestelde informatie, gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.
 4. Levertijden en offertes van de gebruiker zijn indicatief en geven de wederpartij bij overschrijding ervan het recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Indien de aanvaarding op (ondergeschikte) punten afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is de gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de gebruiker anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 3. Koopprijs en prijsverhogingen

 1. Alle overeengekomen prijzen zijn inclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting en exclusief eventuele vervoerkosten en emballagekosten.
 2. De gebruiker is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te verhogen indien wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
 3. Indien de gebruiker gebruik maakt van zijn bevoegdheid om prijswijzigingen door te voeren, stelt hij de wederpartij daarvan tijdig op de hoogte.
 4. De wederpartij heeft het recht om binnen 7 dagen na voormelde kennisgeving de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke mededeling, indien de verhoging van de prijs plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst.

Artikel 4. Levertijd, risico, bij zaken

 1. Leveringen geschieden af magazijn.
 2. Overeengekomen termijnen voor levering zijn altijd bij benadering en nooit bindend voor de gebruiker.
 3. De bepaalde termijn waarbinnen de levering dient plaats te vinden wordt door de gebruiker naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd.
 4. De gebruiker heeft het recht om vóór het overeengekomen tijdstip te leveren.
 5. Indien de wederpartij de goederen niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking verleent, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. Gebruiker is gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.
 6. Indien de zaken binnen zes maanden na de aanbieding ter levering niet door de wederpartij in ontvangst zijn genomen, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de te leveren zaken te verkopen of terug te nemen. De wederpartij is alsdan een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de gederfde winst en alle terzake gemaakte kosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 20 % van het netto factuurbedrag, onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding te eisen.
 7. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte gevolgen door een overschrijding van de leveringstermijn.
 8. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de wederpartij vanaf het moment van levering, dan wel vanaf het moment dat de zaken ter levering worden aangeboden.
 9. De kosten verband houdend met levering van zaken zijn voor rekening van de wederpartij.
 10. Indien gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat wederpartij deze aan gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
 11. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst bij diensten

 1. De eventueel overeengekomen termijn waarbinnen de overeenkomst dient te worden uitgevoerd zal door de gebruiker zo veel mogelijk worden nagestreefd.
 2. De gebruiker is nimmer aansprakelijkheid voor directe of indirecte gevolgen van overschrijding van de eventueel overeengekomen termijn van uitvoering van de overeenkomst.
 3. De gebruiker zal de overeenkomst naar beste weten en kunnen uitvoeren en heeft het recht zich bij de uitvoering van de overeenkomst door derden te laten bijstaan, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 4. De gebruiker bepaalt de wijze waarop het overeengekomene wordt uitgevoerd.
 5. De plaats waar en het tijdstip waarop de prestatie wordt verricht worden schriftelijk door de gebruiker bevestigd.
 6. Indien de gebruiker de overeengekomen dienst niet kan verrichten op het overeengekomen tijdstip doordat de wederpartij de daartoe noodzakelijke medewerking niet verleent of doordat een ander beletsel van zijn zijde opkomt is de wederpartij in verzuim en heeft de gebruiker alsdan recht op vergoeding van de door hem geleden schade, bestaande in ieder geval uit de door de gebruiker aan de overeenkomst bestede tijd vermenigvuldigd met het geldende tarief van de gebruiker.
 7. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft de gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de gebruiker is uitgegaan van de door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor gebruiker kenbaar behoorde te zijn.
 9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst i fasen zal worden uitgevoerd kan de gebruiker de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 10. Indien door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door wederpartij aan te wijzen locatie, draagt wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 11. Wederpartij vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 6. Onderzoek/Reclames

 1. Wederpartij is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer kunnen worden toegekend.
 2. Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 dagen na levering schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen 3 weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst wederpartij gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker op de wijze zoals door gebruiker aangegeven.

Artikel 7. Monsters

Is aan de wederpartij een model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Indien en voor zover de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke hem niet kan worden toegerekend, is hij gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder schadeplichtig te zijn, te ontbinden.
 2. Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is sprake indien de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst verhinderd is aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst, of aan de voorbereiding daarvan, te voldoen ten gevolge van oorzaken die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, waaronder onder andere wordt verstaan; waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, molest, oproer, sabotage, werkstaking, gebrek aan arbeidskrachten, brand, explosie, bluswerken, rook, diefstal, vermissing, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en niet of niet-tijdige levering door derden van wie de gebruiker de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken.

Artikel 9. Betaling

 1. Betaling vindt plaats contant ingeval van verkoop in de detailhandel en bij aflevering, danwel binnen 7 dagen na de factuurdatum, zonder recht op verrekening of enige korting.
 2. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de wederpartij vanaf het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag alsmede een vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115,–.
 3. Indien en voorzover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in het geval van faillissement, surséance van betaling, schuldsanering of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, is al hetgeen de gebruiker van de wederpartij te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
 4. De gebruiker heeft het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te verlangen.
 5. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten komen eveneens voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van de geleverde zaken voor tot het moment dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan.
 2. Het eigendomsvoorbehoud gaat niet verder dan de met de betreffende overeenkomst gemoeide zaken.
 3. Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan is de wederpartij gehouden het geleverde als een goed huisvader en als kenbaar eigendom van de gebruiker voor de laatste te houden en is de wederpartij niet gerechtigd de zaken te vervreemden, belenen, verpanden of onder hypothecair verband te brengen, verhuren, uitlenen of op welke wijze of titel dan ook uit zijn macht te brengen.
 4. Zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan heeft de gebruiker het recht zijn zaken terug te nemen. De wederpartij dient hem daartoe in de gelegenheid te stellen.

Artikel 11. Opschorting/Ontbinding

 1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt:
  • *  na het sluiten van de overeenkomst gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • *  Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is gebruiker bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn uitspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12. Garantie

 1. De gebruiker staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken danwel diensten en voor de overeengekomen kwaliteit conform het bepaalde in het door de gebruiker geleverde garantiecertificaat dan wel anderszins schriftelijk verstrekte garantie. De wederpartij is gehouden de door de gebruiker gegeven richtlijnen -al dan niet vermeld op het garantiecertificaat- nauwgezet na te leven. De garantie beperkt zich tot gebreken in het geleverde die zijn veroorzaakt door een onjuiste verwerking, constructie of fabricage van het geleverde, dan wel door het aanwenden van ondeugdelijke materialen, grond- en hulpstoffen door de gebruiker.
 2. Gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij voorgeschreven constructie of fabricage, vallen niet onder de garantie.
 3. Indien en voor zover met betrekking tot het geleverde een leverancier jegens de gebruiker tot enige vorm van garantie gehouden is, strekt de garantieverplichting van de gebruiker nimmer verder dan de garantie door deze leverancier.
 4. De gebruiker heeft het recht het gebrek in het geleverde naar keuze te herstellen door kosteloos herstel of volledige vervanging van het geleverde. De gebruiker kan zijn garantieverplichting ook nakomen door het terugnemen van het geleverde en restitutie van de prijs.
 5. De garantieverplichting van de gebruiker vervalt indien de wederpartij zelf reparaties op het geleverde heeft verricht of heeft laten verrichten of indien het geleverde voor andere dan gebruikelijke doeleinden is aangewend anders dan door de gebruiker voorgeschreven wijze of op, naar zijn oordeel, onoordeelkundige wijze of niet conform de verstrekte richtlijnen is opgeslagen, behandeld, gebruikt, be- of verwerkt of onderhouden.
 6. De gebruiker is ontheven van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden gedurende de periode dat de wederpartij in verzuim is enige verplichting na te komen welke voor hem voortvloeit uit de bestaande overeenkomst.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade die op enigerlei wijze verband houden met dan wel veroorzaakt zijn door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich terzake heeft verzekerd.
 2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat of het voorval niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel beperkt tot het factuurbedrag.
 3. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor de indirecte kosten en schade, op enigerlei wijze verbandhoudende met, dan wel veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 4. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, opgetreden in verband met aan de wederpartij geleverde zaken en/of diensten.
 5. De wederpartij is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige zaak van de wederpartij die de gebruiker ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft, dan tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
 6. De gebruiker is nimmer aansprakelijk voor enige schade aan of waardevermindering van enige zaak van de wederpartij dat de gebruiker ter bewaring/reparatie/bewerking onder zich heeft indien de wederpartij verzuimt de zaak binnen twee weken na het uitvoeren van de overeenkomst op te halen.

Artikel 14. Huur en verhuur van muziekinstrumenten

 1. Ingeval van huur en verhuur van muziekinstrumenten gelden de regels van de voor die gelegenheid gesloten huurovereenkomst, indien en voor zover deze regels afwijken van de onderhavige algemene voorwaarden.
 2. Het gehuurde mag uitsluitend gebruikt worden voor de bestemming.
 3. De kosten van vervoer, montage en demontage, alsmede de kosten van normaal onderhoud, waaronder begrepen de voorgeschreven periodieke stemming van instrumenten, komen voor rekening van de wederpartij.
 4. De kosten van herstel, noodzakelijk anders dan tengevolge van normale slijtage, zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 15. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen de gebruiker en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder ook die welke slechts door een van beide partijen als zodanig worden aangemerkt, welke mochten ontstaan in het kader van een offerte of overeenkomst dan wel daaruit voortvloeien, worden alleen en uitsluitend beslecht door de geschillencommissie van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond.
 3. De zetel van voormelde geschillencommissie en de plaats van arbitrage is het secretariaat van de Nederlandse Piano- en Muziekinstrumentenbond.
 4. Van toepassing is steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.